EW-16
Florence, 1972 © Andrew Borowiec 2015
Previous Next