IP -19
Tank farm, Lyondell-Citgo Refinery, Houston, Texas © Andrew Borowiec 2008
Previous Next